Masterat

 

Programe de studii

Programul de studii masterale se încadrează în domeniul Psihologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite). Studenții îşi formează competențe în analiza situațiilor critice din domeniul educațional, evaluarea psihologică, consilierea elevilor din toate ciclurile şi a familiei, furnizarea de consultanță pentru profesori, manageri şcolari, comunitate.Sunt admişi absolvenți cu diplomă de licență în Psihologie, Psihopedagogie specială, Asistență Socială, Sociologie şi în orice alt domeniu.

 

Discipline studiate: Evaluare psihologică, Consilierea copiilor şi adolescenților, Consilierea familiei, Consilierea grupului şcolar, Consiliere vocațională şi managementul carierei, Formarea adulților, Intervenții socio-psihologice în situații de criza în mediul educațional etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: consilier şcolar, psiholog  şcolar, consilier pentru tineret, formator,  consilier forță de muncă şi şomaj, psiholog în specialitatea psihopedagogie specială etc.

 

Avizare COPSI: Masterul este avizat de Colegiul Psihologilor din România (Anexa nr. 6/31.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011).

 

Plan de învățământ

Programul de studii se încadrează în domeniul de licență Psihologie. Programul de master pregăteşte specialişti în psihologie în concordanță cu profilul de competențe al psihologului, aşa cum este el definit în documente de referință europene şi naționale ale profesiei. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Pot fi admişi şi absolvenți ai programelor de licență : Pedagogie, Asistență socială, Sociologie etc. Programul dezvoltă competențe de intervenție în organizații, de la nivelul aplicării soluțiilor algoritmice (licență), la nivelul intervenției autonome, în situații noi, complexe sau deteriorate. Sunt formate, de asemenea competențe de consultanță şi consiliere în domeniul organizațional, pentru gestiunea resurselor umane, optimizarea adaptării profesionale şi promovarea stării de bine la locul de muncă.

 

Discipline studiate: teorii avansate în diverse subdomenii ale psihologiei; metode de cercetare calitativă și calitativă; evaluarea psihologică; dezvoltare personală și profesională; consiliere vocațională și managementul carierei; comunicare organizațională; intervenții în organizații; recrutare şi selecție profesională; psihologia traficului rutier etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolventul poate lucra în unități economice şi instituții, firme de consultanță în resurse umane, cabinete individuale de psihologia muncii şi organizațională, cabinete de psihologie în serviciile de medicina muncii, societăți civile profesionale pentru psihologi, ca specialist în resurse umane, expert forță de muncă şi şomaj, analist recrutare/ integrare salariați, consultant reconversie/mobilitate personal, formator, inspector de specialitate formare, evaluare şi selecție profesională etc.

 

Avizare COPSI: Masterul este avizat de Colegiul Psihologilor din România (Anexa nr. 5/21.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011).

 

Plan de învățământ

Programul de studii masterale se încadrează în domeniul Psihologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Pot fi admişi şi absolvenți programelor de licență: Psihopedagogie specială, Pedagogie, Asistență socială, Sociologie etc. Programul oferă fundamentele înțelegerii manifestărilor comportamentale normale şi patologice, a situației de viață şi a dificultăților cu care se confruntă clientul, stăpânirea instrumentelor de evaluare psihologică şi a tehnicilor şi metodelor specifice consilierii psihologice şi psihoterapiei, precum şi formarea capacității de decizie pentru alegerea strategiei de intervenție psihologică personalizată, adecvată fiecărui caz.

 

Discipline studiate: Evaluare psihologică, Consiliere psihologică, Dezvoltare personală și profesională, Etică şi deontologie în psihologia aplicată, Psihopatologia copilului şi adolescentului, Psihodiagnostic clinic, Psihoterapia cuplului şi a familiei, Gestionarea emoțiilor în consilierea psihologică şi în psihoterapie, Metode de prevenire şi intervenție în situații de criză şi adicții, Psihologie pozitivă etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții pot lucra în cabinete individuale de psihologia clinică, clinici de profil psihiatric și neurologic; geriatrie; ONG-uri pentru asistarea şi protecția persoanelor cu cerințe educative speciale, boli cronice şi invalidante; rețeaua națională de expertiză şi recuperare a capacității de muncă a bolnavilor cu invaliditate; rețeaua națională de asistență socială și protecție a copilului; creşe, grădinițe şi şcoli.

 

Avizare COPSI: Masterul este avizat de Colegiul Psihologilor din România (Anexa nr. 3/31.07.2015 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011).

 

Plan de învățământ

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Stiințe ale Educației. Programul asigură 120 de credite ECTS(doi ani de studiu) . Studenții  dobândesc  competențe specifice formării de profesioniști eficienți  în domeniul managementului școlar și al formării adulților(două trasee asigurate prin planul de învățământ) Diploma comună este însoțită de suplimentul de diplomă care diferențiază traseele.

 

Discipline studiate (unele comune celor două rute,altele specifice fiecăreia):Competente de comunicare in management si formare; Promovarea instituțiilor şcolare şi a cursurilor de formare etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Obținerea diplomei de master deschide perspective multiple de activitate profesională în domeniul educației, dar și cu posibilități de extindere spre alte domenii ce implică managementul resurselor umane.

 

Plan de învățământ

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Stiințe ale Educației. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Absolvenții au competențele necesare pentru a proiecta și realiza intervenții în domeniul educației timpurii și a școlarității mici, a consilia și a asista grupuri educaționale, a proiecta, a derula și a valorifica cercetari în domeniu.

 

Discipline studiate: Studiu avansat al educației în comunitate, Didactica activităților de educație timpurie şi a şcolarității mici, Managementul proiectelor de cercetare în educație, Metode de cercetare calitativă, Studii aprofundate de psihologia dezvoltării la copil şi şcolarul mic, Proiectarea  educațională  a activităților în educatia timpurie, prescolara si scolara mica, Managementul curriculumului individualizat si deschideri spre personalizare, Gestiunea strategiilor de intervenție  psihopedagogică personalizata etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții se pot angaja în unități de învățământ ca  Mentor, Consilier școlar, Psihopedagog, Mediator școlar, Educator puericultor

 

Plan de învățământ

Programul de studii masterale se încadrează în domeniul Științe ale educației. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite). Masteranzii își formează competențe în proiectarea, implementarea și evaluarea programelor de educație/formare, de prevenire a fenomenului de inadaptare socială și profesională, evaluarea educațională, consilierea elevilor și studenților pentru integrare și dezvoltarea abilităților clientului de adaptare la medii variate. 

Sunt admiși absolvenți cu diplomă de licență în Pedagogie, Psihopedagogie specială, Asistență Socială, Psihologie, Sociologie şi în orice alt domeniu.

 

Discipline studiate: Teorii avansate în Psihologia dezvoltării, Justiție socială și diversitate în educația mondială, Managementul proiectelor educaționale în context intercultural, Starea de bine, mindfulness și reziliență, Intervenții psihoeducaționale pentru grupuri defavorizate, Training de dezvoltare personală și profesională, Mentorat și coaching, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: designer instrucțional, consilier școlar, mediator, inspector școlar, consilier pentru tineret, formator.

 

 

Plan de învățământ